SIA „ LATSERT INSPECTION”

 

Rīga, 2012.g.

 

VISPĀRĒJI KOMERCDARBĪBAS NOTEIKUMI

 

1… Šajos noteikumos tiek lietotas šādas definīcijas:

Kompānija – Latsert Iinspection

Principāls – personas vai organizācijas, kas sniedz savus norādījumus jebkādu darbību veikšanai.

2… (1) Ja rakstveidā Puses nav vienojušās par citu, Kompānija sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem vispārējiem noteikumiem. Attiecīgi visi piedāvājumi un konkursa pieteikumi tiek sastādīti saskaņā ar šiem vispārējiem noteikumiem.

(2) Kompānija noslēdz līgumus savā vārdā, kā arī, rīkojoties kā aģents un pilnvarnieks, savu darbinieku, aģentu un apakšuzņēmēju vārdā, un vārds „Kompānija” šajos noteikumos visos gadījumos apzīmē visus šādus darbiniekus, aģentus un apakšuzņēmējus, un tāpēc šādas personas vai organizācijas izmanto šo noteikumu priekšrocības, kā arī to kopēja atbildība vai atbildība kopā ar Kompāniju Principāla vai jebkuras trešās personas priekšā nepārsniedz Kompānijas atbildību saskaņā ar šiem noteikumiem.

3… (1) Kompānija ir tiesīga pildīt jebkuras savas saistības saskaņā ar šiem noteikumiem patstāvīgi vai ar savas mātes, meitas vai saistītas kompānijas vai arī neatkarīga apakšuzņēmēja starpniecību.

(2) Kompānija arī ir tiesīga nodrošināt pakalpojumu sniegšanu tikai uz vienīgi kā Principāla aģents, un šajā gadījumā Kompānija neslēdz ar Principālu līgumu par jebkura šāda pakalpojuma sniegšanu, bet tikai Principāla vārdā organizēs līguma noslēgšanu par pakalpojumu sniegšanu starp Principālu un apakšuzņēmēju-trešo personu.

4… Kā komercuzņēmums, kas darbojas inspekcijas nozarē, Kompānija:

(1) veic inspekcijas, apskates, pārbaudes, paraugu ņemšanu, mērījumus un līdzīgas darbības;

(2) izsniegt atskaites un apliecības (sertifikātus) pēc augstāk minēto darbību rezultātiem;

(3) sniedz konsultācijas pakalpojumus augstāk minētos jautājumos.

5… Kompānija darbojas Principāla labā. Nekāda cita puse nav tiesīga sniegt norādījumus, piemēram, par inspekcijas apjomu vai atskaites vai sertifikāta izdošanu, bet attiecīgiem pilnvarojumiem no Principāla.

Tomēr tiek uzskatīts, ka Kompānijai ir neatsaucami pilnvarojumi pēc saviem ieskatiem izdot atskaites vai sertifikātus trešajai pusei, ja pēc Principāla norādījumiem šādai trešajai pusei tas bija apsolīts, vai arī šāds solījums netieši izriet no apstākļiem, tirdzniecības paradumiem vai ierastas prakses.

6… Kompānija sniedz savus pakalpojumus saskaņā ar:

(1) konkrētiem Principāla norādījumiem pēc to apstiprināšanas no Kompānijas puses;

(2) Kompānijas Standarta pasūtījuma veidlapas un/vai Standarta specifikācijas lapas noteikumiem, ja tāda tiek izmantota;

(3) jebkuru attiecināmo tirdzniecības paradumu, ieradumu vai ierasto praksi;

(4) tādām metodēm, kādas Kompānija uzskata par piemērotām uz tehnisko un/vai finanšu apsvērumu pamata.

7… Tiek uzskatīts, ka dokumenti, kas atspoguļo saistības, par kurām ir noslēgts līgums starp Principālu un trešajām personām, piemēram, pirkuma līgumu, akreditīvu, konosamentu kopijas (ja Kompānija tādus ir saņēmusi) ir sniegti tikai informatīvos nolūkos un nepaplašina, ka arī neierobežo Kompānijas uzdevumus un saistības.

8… Kompānijas standarta pakalpojumi ietver:

(1) daudzuma un/vai kvalitātes inspekciju;

(2) preču stāvokļa, iepakojuma, tvertņu un pārvadājuma inspekciju;

(3) inspekciju iekraušanas vai izkraušanas laikā;

(4) paraugu ņemšanu;

(5) laboratorijas analīzi vai citas pārbaudes.

9… Īpašus pakalpojumus, ja tie neietilpst 8.punktā minēto standarta pakalpojumu apjomā, Kompānija sniedz tikai pēc atsevišķas vienošanās.

Tādi īpašie pakalpojumi var ietvert (bet neierobežojas ar) zemāk minēto:

(1) kvalitātes un/vai daudzuma garantijas;

(2) pakalpojumu grupas, ieskaitot savietotas un secīgas operācijas;

(3) visa rūpnieciskā projekta shēmas uzraudzība, ieskaitot konsultācijas, termiņu kontroli un atskaites par projekta virzību.

10… Saskaņā ar Principāla norādījumiem Kompānija izdod atskaites un apliecības par veikto inspekciju, kas atspoguļo tās viedokli un veidoti ar pienācīgo rūpību saņemto instrukciju robežās, tomēr Kompānijai nav pienākuma norādīt faktus vai sniegt atskaiti par faktiem vai apstākļiem, kas atrodas ārpus saņemtiem norādījumiem.

11… Principāls piekrīt veikt šādas darbības:

(1) savlaicīgi sniegt Kompānijas savus norādījumus, ar to nodrošinot efektīvu nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu;

(2) nepieciešamības gadījumā nodrošināt ar visiem nepieciešamiem instrumentiem pieprasīto pakalpojumu sniegšanai;

(3) nepieciešamības gadījumā nodrošināt ar speciāliem rīkiem, kas nepieciešami pieprasīto pakalpojumu izpildei;

(4) nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu veikšanu vispārējas un darba drošības, darbu veikšanas un aprīkojuma drošības nodrošināšanai pakalpojumu sniegšanas procesā, un šai jautājumā nepaļauties tikai un vienīgi uz Kompānijas norādījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir nepieciešami;

(5) darīt visu nepieciešamo šķēršļu vai traucējumu novēršanai pakalpojumu sniegšanas procesā;

(6) bez ierobežojumiem realizēt visas savas tiesības un pildīt savus pienākumus saskaņā ar pirkuma līgumu neatkarīgi no tā, vai Kompānija izsniegusi atskaiti vai sertifikātu, pretējā gadījumā Kompānija nav atbildīga Principāla priekšā.

12… (1) Kompānija apņemas sniegt savus pakalpojumus ar pienācīgo rūpību un kompetenci un uzņemas atbildību tikai gadījumos, ja Principāls ir pierādījis tās nolaidību.

(2) Kompānijas, tās darbinieku, aģentu un apakšuzņēmēju atbildība Principāla priekšā par jebkurām pretenzijām par zaudējumu vai jebkura veida izdevumu atlīdzību uz jebkuriem pamatiem nekādā gadījumā nevar pārsniegt kopējo summu, kas vienāda desmitkārtējai atlīdzības vai komisijas summai, kas maksājama par konkrēto pakalpojumu konkrēta līguma ietvaros, sakarā ar kuru celta pretenzija. Ja atlīdzība vai komisija maksājama par vairākiem pakalpojumiem un pretenzija iesniegta par vienu no šiem pakalpojumiem, atlīdzība vai komisija tiek attiecīgi sadalītas šī punkta piemērošanas nolūkus atbilstoši laika patēriņam, nepieciešamam katra pakalpojuma sniegšanai.

(3) Kompānija neuzņemas nekādu atbildība Principāla priekšā par jebkurām pretenzijām, kas iesniegtas par jebkuru saņemto pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad lieta iesākta un Kompānija saņēmusi par to rakstveida paziņojumu divpadsmit mēnešu laikā no notikuma iestāšanās datuma, kas domājami kļuvis par pamatu prasības pieteikuma iesniegšanai pret Kompāniju.

13… Principāls garantē, aizsargā no atbildības un atlīdzina Kompānijai un tās darbiniekiem, aģentiem vai apakšuzņēmējiem visas trešo personu celtas pretenzijas par zaudējumu vai jebkura veida izdevumu atlīdzību uz jebkuriem pamatiem saistībā ar jebkuru pakalpojumu izpildi, nodomiem tos izpildīt vai neizpildi apjomā, kurā kopēja šādu pretenziju summa saistībā ar jebkuru vienu pakalpojumu, pārsniedz 12(2) punktā minēto robežu.

14… Principāls savlaicīgi, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no attiecīga rēķina datuma, vai citā rakstveidā saskaņotajā kārtībā, apmaksā visus Kompānijas sniegtos pakalpojumus. Pretējā gadījumā tiek aprēķināta nokavējuma nauda divu procentu apmērā mēnesī no rēķina piestādīšanas dienas līdz apmaksas dienai.

15… Gadījumā, ja Kompānija pilnībā vai daļēji jebkura iemesla dēļ, kas atrodas ārpus Kompānijas kontroles, nav spējīga izpildīt vai pabeigt jebkura pakalpojuma izpildi, par kuru bija izdots rīkojums vai noslēgts līgums, Kompānija tiek atbrīvota no jebkuras atbildības par daļēju vai pilnīgu pieprasīta pakalpojuma neizpildi, un Principāls pēc pieprasījuma samaksā Kompānijai:

(1) faktiski samaksāto vai nesekmīgo darbību izraisīto izdevumu summu;

(2) saskaņotās atlīdzības vai komisijas daļu atbilstoši faktiski sniegtai pakalpojuma daļai ( ja tāda ir).

16… Ja kompetenta tiesa atzinusi jebkuru šo noteikumu nosacījumu par pilnībā vai daļēji spēkā neesošu vai neizpildāmu, tas neietekmē pārējo šo noteikumu nosacījumu un to atlikušās daļas spēkā esamību, kas paliek spēkā un saglabā juridisko spēku visā tā pilnībā.

17… Šie noteikumi un jebkurš līgums, uz kuru tie attiecas, tiek regulēti saskaņā ar Latvujas likumdošanu un jebkurš strīds, kas rodas no jebkura līguma, un uz kuru attiecas šie noteikumi, ietilpst Latvijas tiesu kompetencē.